Adózik-e az örökös a haszonbérleti díj után?

Az SZJA törvény 1. számú mellékletének 9.4. pontjában foglaltak értelmében adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a szerződést határozott időre kötötték és annak időtartama eléri az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam).

Adózási szempontból a haszonbérleti szerződés időtartama az irányadó és nem a haszonbérleti szerződésben érintett felek személye.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 57. paragrafusa tartalmazza a haszonbérleti szerződés megszűnésének eseteit. Tekintettel arra, hogy a föld tulajdoni viszonyainak megváltozása, vagyis a haszonbérbe adó személyében bekövetkezett módosulás önmagában nem eredményezi a haszonbérleti szerződés megszűnését, az a szerződő felek személyében bekövetkezett változástól függetlenül érvényben marad.

A fentiek értelmében, ha a haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri, úgy a bérbeadásból származó jövedelem adómentes. A törvényi feltétel a jelenleg hatályos rendelkezések szerint csak az 5 év elérése, ez pedig független a szerződő felek személyétől, így attól is, ha azokban változás áll be.

Ha tehát a bérlet folytatódik, adómentes az örökösök által megszerzett bevétel.

Kunság Népe Zrt.

5340 Kunhegyes
Kossuth Lajos u. 42-44
adószám: 12591884-2-16
Központi telefonszám és fax:
59/530-041