A használati megállapodásról részletesen

A 2013. évi CCXII. törvény: „A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról” X. Fejezete (69.§. – 76.§.) tartalmazza a közös tulajdonban álló földek használatának részletes szabályait, melyből csupán a használati megállapodásra vonatkozó szabályokat emeltük ki:

A tulajdonostársak mindegyike jogosult a saját tulajdoni hányadának megfelelő terület használatára, valamint a saját tulajdoni hányadának megfelelő terület vagy annak egy meghatározott része használatának másik tulajdonostárs vagy harmadik személy részére történő átengedésére. E jogosultság gyakorlása, valamint a földhasznosítási kötelezettség teljesítése érdekében a tulajdonostársak kötelesek a közös tulajdonban álló földön belül az egyes tulajdonostársak részére a tulajdoni hányaduknak megfelelő vagy attól eltérő mértékű területek elhelyezkedését kijelölni (a továbbiakban: használati rend).

A közös tulajdonban álló földön a használati rend kialakításához valamennyi tulajdonostárs egyhangú döntése szükséges. A használati rendet a használati megosztásról szóló megállapodásban kell rögzíteni. A használati megosztásról szóló megállapodásban rögzíteni kell a megállapodás időtartamát, vagy a határozatlan időre létrehozás tényét.

A használati rend kialakítását kezdeményező tulajdonostársnak a használati megosztásról szóló ajánlatot vagy tervezett megállapodást írásban, igazolt módon kell közölnie a tulajdonostársakkal. A megállapodás elfogadására biztosított határidő nem lehet kevesebb 30 napnál.

A használati megosztáshoz való hozzájárulást megadottnak kell tekinteni az olyan tulajdonostárs esetében, akinek a részére a használati megosztásról szóló ajánlat vagy a tervezett megállapodás közlése

a) nem lehetséges, mert személye bizonytalan, vagy lakcíme ismeretlen;

b) meghiúsult, mert a postai küldemény azzal a jelzéssel érkezik vissza, hogy „nem kereste” vagy a címzett tulajdonostárs „elköltözött”, vagy a küldemény átvételét megtagadta;

c) eredményes, de a nyilatkozattételre megszabott határidőn belül nem nyilatkozott.

A használati megosztásról szóló megállapodást egységes okiratba kell foglalni, melyet valamennyi tulajdonostársnak alá kell írnia, ide nem értve azt a tulajdonostársat, akinek a hozzájárulását - a fenti valamely körülmény miatt - megadottnak kell tekinteni. Azonban a használati megosztásról szóló megállapodás ekkor is valamennyi tulajdonostársra kiterjed.

Egységes okiratnak minősül az is, ha a használati megállapodás több példányban készül és az egyes példányokat a tulajdonostársak külön-külön írják alá. A használati megosztásról szóló megállapodás a használati rendet ábrázoló térképi kimutatással (30 napnál nem régebbi hiteles térkép) együtt érvényes, az a megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. Ezen kell ábrázolni az egyes tulajdonostársak részére kijelölt területet és a tulajdonostársaknak alá is kell írni. Nem kell térképi kimutatást készíteni, ha a használati megosztásról szóló megállapodás alapján egy tulajdonostárs használja a föld teljes területét.

 

Hivatalból elkészített használati megállapodás: ha az ingatlanügyi hatóság a földhasználati nyilvántartás adatai alapján megállapítja, hogy a földhasználati nyilvántartásban a közös tulajdonban álló földre 60 napot meghaladóan nincs bejegyzett földhasználó, a jogkövetkezményekre való tájékoztatás mellett, 30 napos határidő kitűzésével felszólítja a tulajdonostársakat a használati megosztásról szóló megállapodás megkötésére és az annak megfelelő földhasználatnak a földhasználati nyilvántartásba való bejelentésére. Ha a felszólítás nem vezet eredményre, akkor az ingatlanügyi hatóság a 30 napos határidő lejártát követő 8 napon belül a tulajdonostársak egyidejű tájékoztatása mellett értesíti a Kamara területi szervét, mely az értesítésétől számított 60 napon belül a tulajdonostársak költségére, sorsolás útján állapítja meg a közös tulajdonban álló föld használati rendjét. Ez esetben a sorsolás eredményéről szóló jegyzőkönyv helyettesíti a tulajdonostársaknak a használati megosztásról szóló megállapodását. A jegyzőkönyvhöz a sorsolás eredményét tükröző térképi kimutatást a Kamara területi szerve készíti el.

A sorsolás útján megállapított használati rend 5 évig hatályos. Ha a sorsolás a föld egészére kerül lefolytatásra, a használati rend valamennyi tulajdonostársra kiterjed. A sorsolás megtartásával szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

Kunság Népe Zrt.

5340 Kunhegyes
Kossuth Lajos u. 42-44
adószám: 12591884-2-16
Központi telefonszám és fax:
59/530-041